NEN 3140 / IEC 60974-4 keuring

NEN 3140 en IEC 60974-4 keuring

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevantie eisen bevat voor laagspanningsinstallaties. De Nederlandse wet stelt dat elektrische intstallaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Volgens de ARBO wet is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Dat kan door (periodiek) onderhoud en inspectie.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. Deze norm geeft veiligheidsbepalingen met als doel aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Niet alleen de installaties en gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn, ook de personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken dienen geïnstrueerd te zijn omtrent de veiligheid. Wanneer je aan de bepalingen van het NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

De IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur veilig gekeurd moet worden. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijven beide normen voor dat elektrische installaties periodiek moet worden gekeurd. De veiligheidskeuring IEC 60974-4 is voor lasappartuur de juiste oplossing!

Elektrolas voert keuringen uit!
Met de allernieuwste apparatuur testen wij de elektrische veiligheid met betrekking tot aarverbindingen, isolatieweerstand en de lekstroom (verschil- en aanraakstroom, vervangende en primaire lekstroom en lekstroom van de laskring).

De keuring bestaat uit visuele inspectie, metingen, beproevingen en een test met de veiligheidsmeter. De bevindingen worden in een keuringscertificaat vastgelegd. Daarnaast worden de goedgekeurde apparaten voorzien van een sticker, zodat zichtbaar is dat de machine gekeurd is en wanneer de volgende inspectie nodig is. Tevens kunnen we de keuring invoering in Certibank, onze online database. Via dit systeem ontvang je automatisch een melding wanneer de apparatuur weer toe is aan de jaarlijkse keuring.
 
                                 
Secutest Base 10                          Actieve adapter                             Secuload