Lasrookbestrijding

Lasrook

Bij lasprocessen in de metaalindustie komt lasdamp of lasrook vrij. Lasrook is een gevarieerd mengsel van in de lucht zwevende gassen, dampen en fijne stofdeeltjes die vrijkomen bij lassen en aanverwante processen. Dit mengsel hangt af van de producten die worden gelast en het lasproces (zoals slijpen, snijden, schuren, thermisch snijden en gutsen). Lasrookdeeltjes zijn bij de productie kleiner dan 0.001 mm (1 μm). In de loop van de tijd worden deze echter groter omdat de deeltjes aan elkaar gaan kleven. Deze deeltjes kunnen dan oplopen dat een grootte van 1 tot 7 μm. 
 

Wetgeving en gezondheid

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat beschreven dat de werkgever de verplichting heeft om blootstelling aan lasrook beoordelen. Lasrook kan als mengsel van ongedefinieerde samenstelling worden beschouwd in het kader van een risico-inventarisatie. Hiervoor geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 voor een 8-urige werkdag. De werkgever is verplicht om het vrijkomen van lasrook tot het minimum te beperken. Zonder de juiste maatregelen kan deze grenswaarde al snel worden overschreven.

In lasrook kunnen bijzondere componenten voorkomen zoals metalen, waarvoor specifieke grenswaarden vastgesteld zijn. Met name voor laswerkzaamheden aan roestvast staal en duplex bestaat de kans dat het kankerverwekkende zeswaardig chroom (chroom-VI) ontstaat. Hierdoor is de grendwaarde verlaagd naar 1 μg/m3.
Zodra blootstelling aan kankerverwekkende stoffen mogelijk is, zijn de specifieke regels die daarvoor gelden van toepassing. De RI&E moet hier dan een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen bevatten. Zo moet het rest risico worden beschreven. De werknemers leert op welke manier hij beschermende maatregelen dient te gebruiken en krijgt voorlichting over de risico`s en hoe hij zich hier tegen kan beschermen. Ook moet er door de werkgever intern toezicht op worden gehouden.

Het inademen van lasrook is een van de grootste risico`s waar een lasser mee te maken heeft. De directe effecten van lasrook kunnen duizeligheid, misselijkheid en keel, luchtwegen en oogirritaties zijn. Langdurige blootstellig kan verschillende soorten kanker en longschade veroorzaken

Naast deeltjes komen ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd tijdens het lasproces als (be)schermgas (argon, helium, stikstofdioxide, koolstofdioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (ozon, onder invloed van uv-licht). Ook hiervoor zijn specifieke grenswaarden beschikbaar.
Lasrookbestrijding-lasrookafzuiging-Verbetercheck

Maatregelen tegen lasrook

Er bestaan verschillende maatregelen om de blootstelling aan lasrook te verlangen. Het is bewezen dat afzuiging bij de bron de effectiefste en efficiëntste methode is om las- en soortgelijke dampen op te vangen en af te voeren. Denk hierbij aan het voorkomen van lasrook door inzet van een lasrook- arm lasproces. Bijvoorbeeld onder poederdek lassen, hierbij komt vrijwel geen lasrook vrij.

Technische beheersmaatregelen omvatten de afvoer van vrijgekomen lasrook. Hierbij is een onderscheid te maken tussen maatregelen op werkplekniveau en op werkruimteniveau, die zich richten op afzuiging van vrijgekomen lasrook . Een lasrookafzuigtoorts wordt gezien als één van de betere oplossingen voor lokaal (werkplek) bestrijden van lasrook. Voor ruimtelijke (werkruimteniveau) bestrijding van lasrook moet men denken aan filtertorens.

Ten slotte kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Er bestaat een groot verschil tussen de technisch haalbare reductie van blootstelling door inzet van deze middelen en de in de praktijk gehaalde reductie, die vaak lager is. Om de efficiëntie van beheersmaatregelen (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen) zo hoog mogelijk te laten zijn, is correct gebruik noodzakelijk. Ook onderhoud is van groot belang.  Denk hierbij aan overdruklashelmen waarbij de lasser beschermd word tegen de directe blootstelling van lasrook. Uit de praktijk blijkt dat bewustwording van het gezondheidsgevaar van blootstelling aan lasrook in combinatie met goede voorlichting over het gebruik van beheersmaatregelen kan leiden tot gedragsaanpassing van de lasser. Met een reductie van de blootstelling tot gevolg.
.

Wat kan Elektrolas hierin voor je betekeken?

Om te bepalen of je bedrijf aan de eisen voldoet is meten de enige juiste oplossing. Op verzoek van klanten helpen wij bedrijven met een meting van de (vervuilde) lucht in de bedrijfshal. We adviseren hoe je aan de eisen van de arbodienst kunt voldoen, mocht er een overschrijding zijn van de MAC-waarde. Uiteraard is het voor de arbodienst een grote pré als jouw bedrijf kan aantonen dat het serieus werk heeft gemaakt om werk- en luchtkwaliteit voor de werknemers en bedrijfsruimte te waarborgen.

Elektrolas biedt diverse oplossingen voor het afzuigen en filteren van de lasrook. Afhankelijk van de toepassing of ruimte kan er gekozen worden om de lasrook bij de bron af te zuigen of door ruimtelijke afzuiging. Zo kan er gebruik worden gemaakt van mobiele units of een compleet stationair afzuigsysteem.